Zgłaszanie dzieci do przedszkola

Dzieci do naszego przedszkola można w poniedziałek i we wtorek zgłaszać Pani Wicedyrektor Alinie Bałuch w godz. 8:00-15:00 pod nr tel. 600 585 640

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo powinny mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Komunikat burmistrza ws. ponownego otwarcia przedszkoli i żłobka

Otwarcie pierwszych przedszkoli w gminie Pszczyna planowane jest na poniedziałek, 11 maja. Lista placówek w pierwszej kolejności wznawiających opiekę nad dziećmi podana zostanie w następnym tygodniu, tj. do 8 maja i będzie zależna od liczby zgłoszonych dzieci.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o stopniowym znoszeniu ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w maju na terenie Pszczyny otwarte zostaną pierwsze gminne placówki oświatowe: przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Z uwagi na konieczność przystosowania przedszkoli i zapewnienia odpowiednich warunków związanych z bezpieczeństwem sanitarnym nie będzie możliwe otwarcie przedszkoli przed dniem 11 maja. Ostateczne decyzje odnoszące się do terminów otwarcia każdej z placówek oświatowych podejmowane będą w uzgodnieniu z dyrektorami, w oparciu o analizy związane z sytuacją epidemiologiczną na terenie gminy, mając przede wszystkim na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników. Planowane jest również otwarcie Żłobka Miejskiego, co jest zależne od pozytywnej decyzji sanepidu (bieżące informacje na ten temat będą publikowane na stronie żłobka).

Informujemy jednocześnie, że ze względu na sytuację epidemiczną w gminie oraz w trosce o zdrowie dzieci, a także kadry placówek, organ prowadzący, tj. gmina Pszczyna może ograniczyć liczebność grup przedszkolnych lub ograniczyć ilość grup przedszkolnych w danej placówce. Aby dziecko zostało uwzględnione w pierwszym etapie wznowienia pracy przedszkoli, prosimy, aby zgłoszenie dziecka przez rodziców do dyrektora odpowiedniej placówki, do której dzieci uczęszczały przed zawieszeniem zajęć, nastąpiło do dnia 5 maja do godziny 15.00.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo powinny mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aby zapewnić odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic jest zobowiązany przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, jak również ewentualne informacje związane z zagrożeniem epidemiologicznym (np. chorobą, izolacją lub kwarantanną) w rodzinie. Do placówek przyjmowane będą wyłącznie dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych. W żadnym przypadku nie należy posyłać do przedszkola dziecka, jeżeli w gospodarstwie domowym ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji w związku z COVID-19. Wówczas wszyscy członkowie rodziny muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

Po analizie wszystkich wniosków oraz mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną, 8 maja 2020r. Urząd Miejski w Pszczynie opublikuje informację wraz z listą placówek, które zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Rodzice dzieci będą informowani o wznowieniu zajęć na stronach internetowych placówek.

Sytuacja na bieżąco jest monitorowana przez pracowników Urzędu Miejskiego. W przypadku podejmowania następnych działań publikowane będą osobne komunikaty.

Z uwagi na szczególną sytuację, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców liczymy na zrozumienie i współpracę mieszkańców.

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol

Lista dzieci przyjętych na Rok Szkolny 2020/2021

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola w Piasku na Rok Szkolny 2020/2021.

 

Od 23.04.2020 r. od godziny 13.00 w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Odwołania prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: a.baluch@pze-pszczyna.