Kontakt

 Adres/Dane płatnika:

Nabywca:
Gmina Pszczyna,
ul. Rynek 2, 43 – 200 Pszczyna
NIP 638 180 82 50
Odbiorca:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasku,
ul. Szkolna 4,
43-211 Piasek

Telefony:
32 211 4926 – szkoła;
32 211 4916 – przedszkole
668 135 652 – Jolanta Rudka
600 585 640 – Alina Bałuch
600 530 457 – Intendent
fax: 32 449 1927 – szkoła sekretariat

NIP ZSP w Piasku 638 180 90 31

E-mail: zsp_piasek@pze-pszczyna.pl

Sekretariat jest czynny:

Poniedziałek             – 7.00-16.00
wtorek – piątek        – 7.00 – 15.00

Gabinet Medycyny Szkolnej:

higienistka – Anna Michałek pracuje w:
środa: 11.45 – 15.45
piątek: 7.25 – 15.00

 Organ Prowadzący szkołę i przedszkole:

Gmina Pszczyna
Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie

ul. Zdrojowa 4
43 – 200 Pszczyna
tel. 32 210 2193

Organ nadzoru pedagogicznego:

Kuratorium Oświaty w Katowicach

KO Delegatura w Bielsku – Białej
ul. Piastowska 44
43 – 300 Bielsko – Biała
tel. 33 812 2645

Inspektor Danych Osobowych:

Wojciech Kiełkowski
Pszczyński Zarząd Edukacji
ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna
email: iod@pze-pszczyna.pl
tel. (32) 212-85-60

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa (rodziców/opiekunów prawnych) dzieci jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą w Piasku ul. Szkolna 4 reprezentowany przez Dyrektora.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Wojciech Kiełkowski (email: iod@pze-pszczyna.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
5. Podstawą przetwarzania są:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. z 2018 poz. 996 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 15.04.2017 r. o systemie informacji oświatowej ( U. z 2017 r. poz. 949 ze zm.);
 • Inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań publicznej szkoły, przedszkola i placówki;
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą;

6. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

 •  dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
12. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Klauzula informacyjna
monitoring wizyjny 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piasku z siedzibą w Piasku, ul Szkolna 4 reprezentowany przez Dyrektora Jolantę Rudka
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Wojciech Kiełkowski (email: iod@pze-pszczyna.pl)(32) 212-85-60.
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu dokumentowania zdarzeń, zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie ZSP w Piasku oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w związku z 108 a ustawy Prawo oświatowe (j.t. z 2018 poz. 996 ze zm.).
 4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: budynek szkoły: wejście główne do budynku, stronę wschodnią budynku, korytarz górny, dolny, szatnie.
 5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni. Po upływie tego okresu dane są usuwane.
 7. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych w uzasadnionych przypadkach związanych z celem przetwarzania danych osobowych za pomocą monitoringu jeżeli realizacja prawa dostępu nie będzie naruszała praw osób trzecich.
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Klauzula informacyjna

(dotyczy upoważnienia do odbioru dziecka)

 Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

 Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą 

 1. w Piasku ul. Szkolna 4 reprezentowana/e przez Dyrektora.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Wojciech Kiełkowski (email: iod@pze-pszczyna.pl) tel. (32) 212-85-60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • W celu realizacji celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola/ szkoły wobec dzieci, a przede w celu zapewnienia, aby dzieci odbierane były wyłącznie przez osoby upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych.
 • umożliwienia kontaktu i identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru dziecka.
 1. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d, e RODO;
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, tj. do końca bieżącego roku szkolnego a po tym czasie przez 10 lat w archiwum Przedszkola/ szkoły.
 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, numer telefonu;
 5. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego;
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże nie podanie danych może skutkować niemożnością odebrania przez Panią/Pana dziecka z placówki.
 7. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do: dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO), sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO), usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO). Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 9. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Szkoła z klasą!