Szkolne Koło Wolontariatu

ROK SZKOLNY 2021/2022

NA POMOC UKRAINIE

WARSZTATY PLASTYCZNE

                         „Razem możemy więcej”

      Idea wolontariatu i działalność z nią związana zawsze była częścią życia naszej szkoły. Każdego roku chętnie włączamy  się  w różne  projekty i akcje charytatywne.  Nasze działania świadczące różnego rodzaju pomoc, zawsze spotykały  się  z ogromnym zrozumieniem i zainteresowaniem uczniów oraz rodziców.

Chcąc propagować ideę wolontariatu wśród uczniów i uczyć otwartości oraz wrażliwości na potrzeby innych ludzi,  powołano  Szkolne Koło Wolontariatu. Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu są Panie B. Pyclik, J. Kukla, M. Jaworska, B. Wardziak , E. Kuczma.

 Liderem Szkolnego Koła Wolontariatu została na rok 2019/2020 Wiktoria Goldman z klasy VIII b

Inicjatywa działań wolontarystycznych jest skierowana dla uczniów z klas VI – VIII.

             W dniu 22.10. 2019 r. odbyło się szkolenie dotyczące koordynowania wolontariatu w szkole dla nauczycieli, pedagogów i opiekunów kół wolontariatu.   Celem szkolenia było kompleksowe przygotowanie uczestników do zarządzania wolontariuszami w szkolnych kołach wolontariatu. Szkolenie zostało zorganizowane przez  Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszczynie, przy współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach . Równolegle do szkolenia nauczycieli odbywało się szkolenie ABC Wolontariatu dla uczniów- liderów kół wolontariatu

Z naszej szkoły w szkoleniu uczestniczyły: Wiktoria Goldman oraz Iga Skaźnik.   Zdobyta wiedza pomogła  w założeniu  Szkolnego Koła Wolontariatu w ZSP w Piasku, które powstało formalnie 10 lutego 2020 roku.

Nasze działania  zostały ujęte w ramy Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

W ZSP W PIASKU

„Razem możemy więcej”

 Postanowienia ogólne

1. Koło Wolontariatu powołuje się dla uczniów, którzy interesują się wolontariatem i chcą promować jego ideę.

2. Wolontariat to bezpłatne i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńskie czy przyjacielskie.

3. Wolontariusz to osoba, która pracuje na zasadach wolontariatu. W Szkolnym Kole Wolontariatu wolontariuszami mogą być uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci oraz osoby wspierające działalność szkoły.

4. Szkolne koło Wolontariatu jest organizacją apolityczną i nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Jedynym celem jest pomaganie innym w trudnej sytuacji i działanie na rzecz dobra wspólnego.

§ 2

Powołanie Szkolnego Koła Wolontariatu

1. Szkolne Koło Wolontariatu powołane zostało decyzją rady pedagogicznej z dnia ….

2. Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu musi uzyskać akceptację dyrekcji szkoły.

§ 3

Rozwiązanie Szkolnego Klubu Wolontariatu

1. Decyzję o rozwiązaniu Szkolnego Klubu Wolontariatu może podjąć dyrekcja szkoły.

2. Rada pedagogiczna może zwrócić się do dyrekcji z wnioskiem o rozwiązanie Szkolnego Klubu Wolontariatu.

§ 4

Prawa i obowiązki członków

1. Członkami Klubu mogą być uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice oraz sympatycy szkoły.

2. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki i działania z poszanowaniem kluczowych wartości Klubu.

Są nimi:

a) dbałość o własny rozwój oraz dążenie do dobrych wyników w nauce;

b) troska o los najsłabszych;

c) staranne wykonywanie powierzonych obowiązków.

d) zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku

3. Warunkiem koniecznym do zostania wolontariuszem w Szkolnym Kole Wolontariatu jest podpisanie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. W przypadku osób niepełnoletnich porozumienie podpisane musi być przez rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku gdy wolontariusz ma mniej niż 13 lat, może uczestniczyć w pracach Koła na zasadach określonych dla zajęć pozalekcyjnych.

4. Wolontariusze prowadzą swoje dzienniczki pracy wolontariusza. Dokument ten stanowi podstawę oceniania pracy wolontariusza.

5. Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu musi być osobą pełnoletnią i posiadać kwalifikacje umożliwiające pracę z młodzieżą w oświacie. Koordynator ponosi kluczową odpowiedzialność za jakość pracy Koła.

6. Liderem Koła Wolontariatu może być osoba niepełnoletnia, pomaga koordynatorowi w pracach Klubu i wspiera innych wolontariuszy.

 § 5

Nagradzanie wolontariuszy

1. Co najmniej raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na którym spotkają się wolontariusze w celu omówienia dalszych planów pracy Klubu oraz kwestii nagród.

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący. Nagrody powinny być przyznawane sprawiedliwie i w sposób adekwatny do osiągnięć konkretnej osoby.

§ 6

Struktura Szkolnego Klubu Wolontariatu

1. Koło Wolontariatu nie posiada jakiejś szczególnej struktury organizacyjnej.

2. Pracami Koła kieruje koordynator.

§ 7

Standardy funkcjonowania Szkolnego Klubu Wolontariatu

1. Wolontariusze ustalają priorytety działań, przygotowując roczne plany pracy.

2. Sukcesy i ewentualne porażki w realizacji rocznego planu pracy omawiane są w trakcie dorocznego spotkania wolontariuszy.

3. W ramach działań Koła wolontariusze spotykają się raz w miesiącu

4. Prowadzone są działania promujące aktywność Koła Wolontariatu w społeczności szkolnej oraz lokalnej.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego akceptacji przez dyrekcję szkoły.

2. Wolontariusze obchodzą swoje święto 5 grudnia, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

 Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

 Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.

Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

 Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

 Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

 Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 OBSZARY NASZEGO DZIAŁANIA

 Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne

 1/ ŚRODOWISKO SZKOLNE

 – organizowanie pomocy dla uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, – organizowanie różnych akcji w zależności od pojawiających się potrzeb.

– zajęcia z uczniami na świetlicy – pomoc w odrabianiu zadań, wspólne zabawy i gry

 2/ ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

 – akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia, projekty i osoby prywatne, – nawiązanie kontaktów z instytucjami lokalnymi i prowadzenie działań na ich rzecz.

1/ Akcje charytatywne wspierające:

 a/ instytucje, tj.: Ośrodek Misyjny  Sióstr Służebniczek w Panewnikach – zbiórka przyborów szkolnych i innych potrzebnych rzeczy dla dzieci w Afryce – wysłanie paczki dla potrzebujących

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny “Przystań” – cykliczne wizyty wolontariuszy, pomoc w odrabianiu zadań, zabawy integracyjne

Pallotyński Ośrodek Misyjny w Warszawie – „adopcja serca” – wpłaty pieniężne, wysłanie listów i kartek świątecznych do dzieci adopcyjnych

Schronisko dla Zwierząt  – współpraca ze schroniskiem „Arkadia”,polegająca na organizowaniu na terenie szkoły zbiórki żywności, kocy, środków czystości dla zwierząt.

b/ fundacje i stowarzyszenia, tj.: „Dom Kulejących Aniołów” – co roku udział w plenerze malarskim, pomoc w pracach związanych z prowadzeniem ogrodu warzywnego, pielęgnacja, zbieranie plonów.

 Hospicjum św. O. Pio w Pszczynie – kontynuowanie współpracy, udział wolontariuszy w akcjach zbiórek pieniężnych na cmentarzach 1 listopada, udział naszych wolontariuszy w warsztatach plastycznych organizowanych przez wolontariuszy Hospicjum, zorganizowanie kiermaszu wiosennego na rzecz Hospicjum, udział w konkursie plastycznym „Wolontariat otwarte serca, otwarte dłonie”, zachęcanie do udziału w akcji ”Zdobywamy szczyty dla Hospicjum”

c/ projekty, tj.:  zaangażowanie w ogólnopolski projekt „Młodzi dla Kamerunu

Inne działania wolontariuszy:  udział w ogólnopolskiej  akcji „Szlachetna paczka”, włączenie się w zorganizowanie kiermaszu świątecznego, w Wielkim Poście – warsztaty plastyczne i przygotowanie kiermaszu świątecznego

; Inne realizowane przez wolontariuszy działania będą dopisywane w ciągu roku szkolnego.

Informacje o działalności naszego Koła są zamieszczane na gazetce na szkolnym korytarzu

 BeFunky-collage (39)BeFunky-collage (38)

 Rok szkolny 2019/2020

Podsumowanie działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu w roku szkolnym 2019/2020

       Podczas roku szkolnego 2019/2020 prowadziliśmy wiele projektów i akcji charytatywnych na terenie szkoły i poza szkołą. W działalność wolontarystyczną było zaangażowanych wielu  nauczycieli, uczniów i rodziców naszej szkoły. Informacje z przeprowadzonych akcji charytatywnych były umieszczane na stronie internetowej szkoły,  w zakładce „Wolontariat ” oraz „Działalność charytatywna”.

W marcu 2019 roku nasza działalność ze względu na pandemię została zawieszona. Najbardziej brakowało nam spotkań w „Domu Przystań” z naszymi podopiecznymi.

26 czerwca,  na zakończenie roku szkolnego , (w sytuacji pandemicznej) na ręce przewodniczącej koła Wolontariatu, Wiktorii Goldman, która tę funkcje pełniła z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem, została złożona nagroda książkowa, podziękowania  oraz słodkości i dyplomy dla zasłużonych wolontariuszy.

21 września 2020 r.  odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie koła wolontariatu, przyszło wielu nowych wolontariuszy , szczególnie z klasy VII a. W październiku rozpoczęło się zdalne nauczanie i nasza działalność  została zupełnie ograniczona.

I. Spotkania w „Domu Przystań”

Spotkanie 26.02 kliknij

Spotkanie 16.02  kliknij

Spotkanie zimowe – kliknij.

Spotkanie grudniowe – kliknij.

Listopadowe spotkanie – kliknij.

Spotkanie 17. 10.2019 r. – kliknij.

Spotkanie 11. 09. 2019 r. – kliknij.

Spotkanie 25. 09. 2019 r. – kliknij.

Spotkanie 27. 09. 2019 r. – kliknij

II. Hospicjum o. Pio

Kwesta na cmentarzu 1 listopada – kliknij.

II. Kulejące Anioły

Spotkanie wrześniowe – kliknij.

Rok szkolny 2018/2019

I. Spotkania w „Domu Przystań”

Spotkanie w Domu Przystań – 29.05. – kliknij.

Majowe spotkanie w małymi mieszkańcami Domu Przystań – kliknij.

Kolejne spotkanie w Domu Przystań – kliknij.

Wrześniowe zabawy z przyjaciólmi – kliknij.

Styczniowe spotkanie w domu „Przystań” – kliknij, aby zobaczyć.

II.  Kulejące Anioły

Plener malarski VI’2019 – kliknij

Spotkanie październikowe –  kliknij, aby przeczytać.

III. Hospicjum o. Pio

Kwesta na cmentarzu 1 listopada – kliknij.

Znaki Nadziei – kliknij, aby zobaczyć.
Znaki Nadziei zakwitły! – kliknij,   klknij.

Rok szkolny 2017 – 2018

I. Spotkania w domu „Przystań”

Spotkanie z wychowankami Domu „Przystań” w Pszczynie – Październik

Listopadowe spotkanie z wychowankami z Domu „Przystań”

Grudniowe spotkanie z wychowankami z Domu „Przystań”

Lutowe spotkanie z małymi przyjaciółmi z Domu „Przystań”

Czerwcowe spotkanie z przyjaciółmi z Przystani

II. Klejące Anioły

III Plener Malarski u Kulejących Aniołów

6. 01. 2018r – Królowie dla Aniołów

III. Hospicjum o. Pio

Kwesta 1 listopada na cmentarzu – kliknij, aby zobaczyć

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast