Zapraszamy do udziału w Konkursie Biblijnym

 XXII KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ
z Ewangelii według św. Mateusza

„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.   (Mt 16, 16)

629471_biblia_34

HONOROWY PATRONAT:

• Biskupi poszczególnych diecezji
• Śląski Kurator Oświaty mgr Urszula Bauer
• Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej mgr Tomasz Kowalik

ADRESACI:

• uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych.

ORGANIZATORZY:

• Wydziały Katechetyczne diecezji: bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, gliwickiej, katowickiej, sosnowieckiej,
• diecezjalni doradcy metodyczni religii,
• lokalne wydziały edukacji.

CELE KONKURSU:

• Poznanie Ewangelii według św. Mateusza,
• Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina,
• Pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże,
• Zachęcenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły,
• Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.

ZASADY:

ETAP SZKOLNY:

Dnia 20 października 2016 r. katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały dostępne w Wydziale Katechetycznym.
Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników, którzy uzyskali więcej niż 50% punków możliwych do zdobycia. Zostają oni zgłoszeni pisemnie (protokół) do koordynatora rejonowego do dnia 27 października 2016 r.