Archiwa tagu: wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna

Program dotyczy: uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

  • klasy VI szkoły podstawowej,
  • klasy III gimnazjum,
  • szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

Dokładne informacje znajdziecie Państwo informacja_dla_rodzicow

Wyprawka szkolna 2015

Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów  przyszłych klas trzecich, u których dochód na członka rodziny nie przekracza 574 zł netto oraz w uzasadnionych przypadkach (określonych w art.7 ustawy       z dnia 12 marca o pomocy społecznej) mogą ubiegać  się o pomoc   w formie dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, dotyczy to też uczniów przyszłorocznych klas V i VI posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc ta może być udzielona mimo przekroczenia w/w kryterium dochodowego.

Wnioski na dofinansowanie do podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” można składać do 7 września             w sekretariacie szkoły.

Wniosek i oświadczenie o dochodach można pobrać  w sekretariacie szkoły lub ze strony

Wniosek – wyprawka szkolna 2015,

Oświadczenia – ustalenie dochodu.

Ponadto Rozporządzenie – Wyprawka szkolna 2015,

wyprawka szkolna-2015 – kwoty.

Informacje dotyczące wyprawki szkolnej publikowane były  na naszej stronie także 30 czerwca 2015 r.  oraz  9 czerwca 2015 r.

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r . – „Wyprawka szkolna” informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w zakresie zakupu podręczników na przyszły rok szkolny. Pomoc ta dotyczy uczniów przyszłych klas trzecich, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 574 zł netto. W uzasadnionych przypadkach (określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej) pomoc ta może być udzielona mimo przekroczenia w/w kryterium dochodowego.

Ponadto możliwość ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dotyczy uczniów przyszłorocznych klas V i VI posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe informacje u pedagoga szkolnego. Wstępny termin składania wniosków został ustalony do dnia 07.09.2015 r.

O WYPRAWCE SZKOLNEJ

         Przypominamy, że w ramach realizacji Rządowego Programu Pomocy Uczniom można  skorzystać z dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.

Pomoc dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w klasach II, III i VI z rodzin, w których kryterium dochodowe nie przekracza 539,00 zł netto na osobę.

Dla uczniów klas II i III  kwota dofinansowania to 225 zł, dla uczniów klas VI – 325 zł.

Dofinansowanie może nastąpić po złożeniu wniosków wraz ze stosownymi załącznikami oraz dowodem zakupów podręczników (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica, rachunek, paragon).

Dofinansowanie  dotyczy również uczniów przekraczających w/w kryterium dochodowe w przypadkach określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Do wniosku należy wówczas dołączyć uzasadnienie.

Pomoc w formie dofinansowania do podręczników przysługuje również uczniom posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wnioski oraz szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego. Termin składania wniosków – 05.09.2014 r.

Wyprawka szkolna

Informujemy, że w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom można  skorzystać z dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.

Pomoc dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w klasach II, III i VI z rodzin, w których kryterium dochodowe nie przekracza 539,00 zł netto na osobę.

Dla uczniów klas II i III kwota kwota dofinansowania – 225 zł                       dla uczniów klas VI – 325 zł

Dofinansowanie może nastąpić po złożeniu wniosków wraz ze stosownymi załącznikami oraz dowodem zakupów podręczników (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica, rachunek, paragon).

Dofinansowanie  dotyczy również uczniów przekraczających w/w kryterium dochodowe w przypadkach określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Do wniosku należy wówczas dołączyć uzasadnienie.

Pomoc w formie dofinansowania do podręczników przysługuje również uczniom posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wnioski oraz szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego. Termin składania wniosków – 05.09.2014 r.

Wyprawka szkolna – zapraszamy rodziców do skorzystania z programu

 

Rodzice uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczynają klasę I – III i V mogą ubiegać się o pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Informacje nt w/w programu można uzyskać u pedagoga szkolnego i w sekretariacie ZSP oraz na stronie internetowej MEN i Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub  tutaj: Wniosek – wyprawka szkolna 2013

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach lub oświadczenie o zarobkach, które można pobrać tutaj: zaświadczenieOŚWIADCZENIE – art. 233 K.K

Informacja – wyprawka

Wyprawka szkolna 2012

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” w postaci dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.
Pomoc dotyczy uczniów klas I, II, III, IV z rodzin, w których kryterium dochodowe nie przekracza 351 zł netto na osobę.

Jeżeli rodzina znajduje się w trudnej znajduje się w trudnej sytuacji materialnej a przekracza w/w kryterium dochodowe również może ubiegać się o pomoc.
Wnioski można pobrać w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego.