Wyprawka szkolna 2015

Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów  przyszłych klas trzecich, u których dochód na członka rodziny nie przekracza 574 zł netto oraz w uzasadnionych przypadkach (określonych w art.7 ustawy       z dnia 12 marca o pomocy społecznej) mogą ubiegać  się o pomoc   w formie dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, dotyczy to też uczniów przyszłorocznych klas V i VI posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc ta może być udzielona mimo przekroczenia w/w kryterium dochodowego.

Wnioski na dofinansowanie do podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” można składać do 7 września             w sekretariacie szkoły.

Wniosek i oświadczenie o dochodach można pobrać  w sekretariacie szkoły lub ze strony

Wniosek – wyprawka szkolna 2015,

Oświadczenia – ustalenie dochodu.

Ponadto Rozporządzenie – Wyprawka szkolna 2015,

wyprawka szkolna-2015 – kwoty.

Informacje dotyczące wyprawki szkolnej publikowane były  na naszej stronie także 30 czerwca 2015 r.  oraz  9 czerwca 2015 r.