Ubezpieczenie NW

 Ubezpieczenie obejmuje okres
od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021

Ulotka NNW Hestia_SP Piasek

Ulotka NNW Hestia_PP Piasek

POSTANOWIENIA ODMIENNE

tabela uszczerbkow Hestia

Druk zgłoszenia NNW

Prosimy do druku zgłoszenia dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej, a w druku wpisać numer rachunku bankowego!

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądania jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką.

Obligatoryjny pozostaje jedynie wymóg ubezpieczania dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia przy organizacji wycieczek i imprez zagranicznych.

Proszę zatem Państwa Dyrektorów o przekazywanie rodzicom stosownych informacji dotyczących ww. ubezpieczeń uczniów – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z poważaniem

Jerzy Deneka
Zastępca Dyrektora
Departament Zwiększania
Szans Edukacyjnych

Źródło: www.men.gov.pl

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast