Ósmoklasista

Rok szkolny 2021/2022

Termin główny egzaminu

język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
język angielski – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy

język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
matematyka – 14 czerwca  2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny –15 czerwca 2022 r. (środa)  – godz. 9:00

Ważne terminy

 1. do 30.09.2021 należy złożyć wypełniony załącznik nr 3a dotyczący wyboru języka obcego
 2. do 15.10.2021 należy złożyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie której zostaną ustalone dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty (nie dotyczy to uczniów, których opinie są już dostarczone do szkoły)
 3. do 22.11.2021 dyrektor szkoły poinformuje rodziców o proponowanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
 4. do 26.11.2021 rodzice zobowiązani są do podpisania w szkole oświadczenie o korzystaniu lub nie korzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania

E8 Komunikat o dostosowaniach 2022
E8 EM Komunikat o harmonogramie 2022
E8 EM Komunikat o przyborach 2022 (1)
E8 2022 Informacja o sposobie organizacji(1)

Rok szkolny 2020/2021

2 lipca 2021 r.  – ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie mogą  sprawdzić wyniki na koncie ZIU  poprzez login i hasło indywidualne dla każdego ucznia. Loginy i hasła będą  do odebrania w sekretariacie.
9 lipca 2021 r. – wydawanie zaświadczeń CKE  o wynikach egzaminów.
Wyniki  wydawane będą w sekretariacie w godzinach: 8.00 – 14.00.
Zmiany na egzaminie  2020/20201

Informacja o sposobie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2020/2021.

Komunikat Dyrektora CKE  w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów, z których można skorzystać na egzaminie.

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2020/2021.

Terminy egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021:

egzamin z języka polskiego – 25 maja 2021 r. (wtorek)

egzamin z matematyki – 26 maja 2021 r. (środa)

egzamin z języka angielskiego – 27 maja 2021 r. (czwartek)

Informatory o egzaminach z poszczególnych przedmiotów z aneksami na rok 2021

Rok szkolny 2019/2020

Terminy egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020:

egzamin z języka polskiego – 16 czerwca 2020 r. (wtorek)

egzamin z matematyki – 17 czerwca 2020 r. (środa)

egzamin z języka angielskiego – 18 czerwca 2020 r. (czwartek)

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w roku 2019/2020

Egzamin po klasie ósmej

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego
 • jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 • drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informacje ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – kliknij, aby przeczytać.

Informacje dotyczace przyborów na egzaminie, dostosowań, sposobie organizowania egzaminu ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – kliknij, aby przeczytać.

Podstawa programowa: język polski, matematyka, język angielski – kliknij.

Przykładowe arkusze egzaminacyjne z 2019 roku – kliknij.

Wyniki i analizy z egzaminu 2019 ze strony CKE – kliknij.

Wychowawcy: kl. 8a Katarzyna Bilek,  kl. 8b Anna Ryba

Od roku szkolnego 2016/2017 w związku ze zmianą prawa oświatowego nie będzie organizowany ogólnopolski sprawdzian szóstoklasisty

WYNIKI SPRAWDZIANU

Analiza-sprawdzianu 2002-2016

Wyniki sprawdzianu w naszej szkole w latach 2002-2014

Wyniki sprawdzianu 2016      

Część I – język polski, matematyka

  

Średni wynik

Łatwość

język polski

matematyka

Województwo

61,1%

69,5% 52,2%

Powiat

61,3% 68,3% 53,7%

Gmina

59,5% 67,2%

51,2%

Szkoła

55,0%

60,4%

49,1%

Klasa A

48,6% 57%

40%

Klasa B

60,2% 63%

57%


Część II
język angielski

Województwo 71,49%
Powiat 70,25%
Gmina 70,11%
Szkoła 69,53%
Klasa A 60,74%
Klasa B 77,48%

Wyniki sprawdzianu 2015

część I – język polski, matematyka

Średni wynik Odchylenie standardowe Łatwość
język polski matematyka
Województwo 65,8% 19,1 72,4% 58,8%
Powiat 66,2% 17,9 71,5% 6,.7%
Gmina 66,2% 18,2 7,.3% 62,0%
Szkoła 68,1% 19,5 70,3% 6,.6%
Klasa A 74,4% 16,9 72,3% 76,6%
Klasa B 63,0% 20,3 68,8% 56,9%

część II – język angielski

średni wynik      odchylenie standardowe

Województwo        78,28%                19,5
Powiat                        77,44%                 19,2
Gmina                         77,04%                 19,6

Szkoła                         71,49%                18,9
Klasa A                      74,47%                 19,4
Klasa B                      69,13%                 18,1

Porównywalne Wyniki Egzaminacyjne WYKRES

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast