Dotacje z Funduszy Unijnych

Rok szkolny 2022/2023

Zajęcia z informatyki w kl. 6 w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego – zajęcia prowadzi Karolina Zioło – zajęcia, Informatyka bez Granic.

Rok szkolny 2021/2022

Zajęcia z informatyki dla uczniów klas siódmych i ósmych w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego – zajęcia prowadzi Karolina Zioło.

 Rok szkolny 2020/2021

1. W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole są kontynuowane  zajęcia w formie kół informatycznych dla uczniów klas szóstych oraz czwartych i piątych w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Zajęcia prowadzi Karolina Zioło.

Rok szkolny 2019-2020

1. W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole jest realizowane koło informatyczne dla uczniów klas piątych w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego  – zajęcia prowadzi Karolina Zioło.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

CMI logo kolorowe

Więcej

Rok szkolny 2017-2018

1. „Zaprogramuj przyszłość „ – cykl szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w którym uczestniczą nasi nauczyciele: K. Głowacka-Bieszczad,  B. Goleń-Świgoń, A. Granatyr-Spychała, M. Mańka,  B. Skrzypiec, A. Tużnik, K. Kania. Uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu kodowania.  Szkoła otrzymała sprzęt wykorzystywany do programowania (mata edukacyjna do kodowania z tabliczkami , zestaw machatroniczny MaKey MaKey, 3 tablety, zestaw 3 robotów Dash, Doth (łącznie za kwotę 5 487,45 zł). Projekt prowadzi Fundacja Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania.
najmłodsi uczą się programować
,  sobota z programowaniem. Nasze działania.

2. „Mamy szansę „ – Projekt realizowany w przedszkolu, przedszkole wzbogaciło się o pomoce i sprzęt do pracy z dziećmi z zaburzenia integracji sensorycznej w wysokości 3 291,00 zł. Ponadto 1 nauczyciel bezpłatnie podniósł kwalifikacje  (studia podyplomowe) z zakresu integracji sensorycznej.

Rok szkolny 2016 – 2017

1. „Mamy szansę   – w  przedszkolu. Priorytet XI – wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Projekt trwa przez cały rok 2017, w ramach niego prowadzone są zajęcia z Integracji Sensorycznej , Logopedii , Gimnastyki Korekcyjnej  dla dzieci wymagających wsparcia (razem 6 godzin tygodniowo). Jedna z nauczycielek podniosła swoje kwalifikacje z zakresu Integracji Sensorycznej. Przedszkole do realizacji zajęć zostało doposażone specjalistyczne w pomoce dydaktyczne (trampolina, beczka, tunel sensoryczny, dzwonki Kosha, pomoce do terapii pedagogicznej i logopedii). Zajęcia prowadzą E. Sobiech – korekcja, E. Wala – logopedia, K. Kania – integracja sensoryczna.

2. „PIKTOGRAFIA” – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco. Projekt realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III– Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3.4 Poprawa jakości kształcenia – B. Skrzypiec, klasa 3 a. Szkoła zyskała wiele bezpłatnych pomocy naukowych do nauki matematyki.

3. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” to program, w którym biorą udział wszyscy nauczyciele szkoły. Ma on formę  cyklu szkoleń, które służą doskonaleniu pracy placówki. Szkolenia i warsztaty prowadzą edukatorzy z Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego Metis  w Katowicach przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji,  projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rok szkolny 2015 – 2016

 1. PIKTOGRAFIA – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco. Projekt realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III– Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3.4 Poprawa jakości kształcenia – B. Skrzypiec, klasa 2 a.

Rok szkolny 2014-2015

rozwijamy swoje możliwości

 1. Rozwijamy swoje możliwości” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013,            Priorytet IX – Rozwój wykształcenia                 i kompetencji                w regionach. Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych                  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionych dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. „Rozwijamy swoje możliwości” to projekt zajęć pozalekcyjnych kierowany do uczniów klas IV – VI. W roku szkolnym 2014-2015 w ramach programu: Człowiek najlepsza inwestycja w naszej szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów od października 2014 roku do czerwca 2015 roku. Zajęcia oparte są na autorskich programach naszych nauczycieli:  zajęcia wyrównawcze z matematyki – Mariola Mańka, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – Barbara Szymura – Trębacz, fakultet z języka angielskiego – Patrycja Zembala, fakultet matematyczno – fizyczny – Anna Ryba, fakultet dziennikarski – Katarzyna Zioło, fakultet poznawczy – Karolina Bilek, fakultet teatralny – Mariola Jaworska, fakultet informatyczny – Karolina Zioło, fakultet przyrodniczy – Katarzyna Bilek. W ramach programu szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne, 2 komputery przenośne, dyktafon, programy multimedialne.                                  Relacje z przeprowadzanych zajęć. 
 2. „PIKTOGRAFIA” – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco. Projekt realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III– Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3.4 Poprawa jakości kształcenia. Beata Skrzypiec uczestniczyła w szkoleniach, pozyskała w ramach programu pomoce dydaktyczne i rozpoczęła realizację projektu w klasie 1 a.
 3. „Akademia Menadżerów Oświaty” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Narodowa Strategia Spójności, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, forma doskonalenia – „Akademia Menadżerów Oświaty” –  J. Rudka.
 4. Ocena rozwojowa to cykl szkoleń, w których brały udział nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Mariola Mańka, Beata Goleń – Świgoń, Beata Skrzypiec, Karina Głowacka-Bieszczad, Anna Granatyr -Spychała, Agnieszka Tużnik. Projektu przygotowywał do nowego spojrzenia na ocenianie ucznia w pierwszym etapie edukacyjnym.

Rok szkolny 2013-2014, 2014-2015 

 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9. 4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty „Nauczyciele gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe”Nauczycielki naszej szkoły i przedszkola: Anna Granatyr – Spychała, Barbara Bułhak, Alina Górka, Beata Szymura, Mariola Pastuszka brały udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu „Nauczyciele gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe”. Uczestniczyły w szkoleniach w zakresie diagnozowania ucznia, technik efektywnego uczenia, usprawnienia myślenia dziecka,  pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach w szkole i przedszkolu, stosowania technik informatyczno – komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym: e-matematyka (240 godzin).  Ponadto  podniosły swoje  kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej lub oligofrenopedagogiki (280 godzin).
 2. „Rodzice są partnerami przedszkola” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 -Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół . Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – wdrożenie nowatorskiego sytemu doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniach w roku szkolnym 2013 – 2014 brały udział wszystkie nauczycielki przedszkola oraz dyrekcja ZSP. Cykl szkoleń obejmował tematykę z zakresu współpracy  z rodzicami –  „Rodzice są partnerami przedszkola”.
 3. ” Sieć współpracy” W ramach powyższego projektu w roku szkolnym 2013 – 2014, 2014 – 2015 dyrektor – J. Rudka i wicedyrektor – M. Mańka uczestniczyły w szkoleniach z zakresu  sieci współpracy i samokształcenia dla kadry kierowniczej. Pani Jolanta Świerzy w sieci współpracy nauczycieli języka angielskiego.

Rok szkolny 2011-2012

 1. „Efektywny nauczyciel” W roku szkolnym 2011/2012 nauczyciele szkół gminy Pszczyna uczestniczyli w zajęciach realizowanych w ramach Projektu „Efektywny nauczyciel”. Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.4. – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

efektywny-nauczyciel-209x300

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy w zakresie efektywnych technik uczenia się, nabycie umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych matematycznych, a także nabycie umiejętności w zakresie tworzenia innowacyjnych metod nauczania w oparciu o wieloraką inteligencję ucznia. Zajęcia odbywały się w grupach dziesięcioosobowych. Obejmowały trzy moduły tematyczne. W ramach wymienionych szkoleń nauczyciele odbyli 70 godzin szkoleń. W Projekcie „Efektywny nauczyciel” uczestniczyły: Katarzyna Bilek, Anna Granatyr-Spychała, Beata Świgoń-Goleń, Karina Głowacka-Bieszczad, Beata Skrzypiec, Mariola Mańka, Anna Ryba, Jolanta Rudka.

2. „Platforma e – learningowa” W roku szkolnym 2011 – 2012 nauczyciele szkoły uczestniczyli w ramach projektu – Specjalista ICT w edukacji szkolnej, współfinansowanego w ramach EFS, Działanie 9.4 POKL – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w cyklu szkoleń z Podstaw e-learningu i obsługi platformy e – learningowej.

Rok szkolny 2010-2011, 2011-2012

1. „Pszczyńska e-oświata”, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Człowiek najlepsza inwestycja.

Celem projektu było stworzenie jednolitego i nowoczesnego systemu zarządzania i administrowania oświatą w placówkach Gminy Pszczyna, bazującego na rozwiązaniach informatycznych, dzięki podniesieniu kompetencji zarządczych, administracyjnych i ITC kadry kierowniczej i administracyjnej placówek poprzez udział w cyklu szkoleń realizowanych na terenie gminy Pszczyna w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2012 r. W szkoleniach brały udział dyrektor, wicedyrektor, sekretarze szkoły, intendentka.

skanowanie00021-210x300

2. „Widzę – dotykam – rozumiem” to projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt był realizowany w naszej szkole od marca 2011 r do listopada 2011 roku. Projekt miał na celu wsparcie uczniów i uczennic klas I – III. W projekcie wzięło udział 30 uczniów w trzech grupach. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w oparciu o programy:

 1. „Zabawa w teatr” – Aleksandra Skapczyk,
 2. „Muzyka i ja” –  Anna Granatyr-Spychała,
 3. „Ty też możesz zostać artystą” –  Beata Goleń-Świgoń,
 4. „Ziemia to nasz dom” –  Grażyna Wąsowska,
 5. „Porusz umysł, porusz ciało” –  Mariola Jaworska,
 6. „Przez doświadczenia przyrodnicze do zrozumienia świata” –  Katarzyna Bilek,
 7. „Nauka efektywnego czytania” –  Lucyna Patejczuk,
 8. „Wielointeligentne zajęcia ogniskowe” –  prof. Wiga Bednarkowa, mgr Helena Bednarek, mgr Paweł Zębczyński.

Poza tym uczniowie brali udział w wycieczkach krajoznawczych: Park Niespodzianek w Ustroniu oraz Park Dinozaurów w Zatorze (Mariola Mańka, Jolanta Rudka). W soboty organizowane były prze z nauczycieli zajęcia kreatywne. Zajęcia te, bez względu na zdolności indywidualne, a także wrodzone predyspozycje dzieci, były swoistą terapią pedagogiczną, która w naturalny sposób dostarczała uczestnikom różnorodnych bodźców, zaspokajała podstawowe potrzeby psychofizyczne, wyzwalała rozmaite formy działania i ekspresji twórczej. Spotkania stwarzały okazję do skutecznych oddziaływań wychowawczych. Dzieci uczyły się współdziałania w grupie, odpowiedzialności za swoje działania, dyscypliny pracy, a tym samym szacunku dla pracy kolegów. Mamy nadzieję, że zajęcia pomogły dzieciom stać się bardziej otwartymi, szczerymi i wrażliwymi, rozbudziły w nich ciekawość świata i spontaniczny sposób jego odbioru, a jednocześnie były dla nich atrakcyjne, dawały okazję do zabawy i umożliwiały spędzanie wolnego czasu w ciekawy sposób.

Rok szkolny 2008 – 2009

„Wyposażenie świetlicy szkolnej w sprzęt multimedialny” W 2008 roku został wybudowany łącznik pomiędzy salą gimnastyczną a korytarzem. Mieszczą się tam obecnie: świetlica i szatnia. We wrześniu szkoła została doposażona w tablicę interaktywną, projektor, nagłośnienie, telewizor, odtwarzacz DVD, komputer przenośny, stolik na sprzęt multimedialny i składany ekran z trójnogiem. Projekt „Podwyższenie standardu usług edukacyjnych poprzez rozbudowę i wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Rok szkolny 2007-2008

efs

W grudniu 2007 roku nasza szkoła otrzymała Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (sala nr 10).

Internetowe Centrum zostało zakupione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowe elementy Centrum Internetowego:

 • Komputery stacje robocze – 4 szt.
 • Wielofunkcyjne urządzenie sieciowe HP LaserJet – 1 szt.

Rok szkolny 2005-2006

W grudniu 2005 roku nasza szkoła otrzymała PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ (sala nr 6).
Pracownia została zakupiona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawowe elementy PRACOWNI to: Komputer serwer – szt. 1, Komputery stacje robocze – szt. 10, Komputer przenośny – szt.1, Wideoprojektor – szt. 1, Skaner – szt. 1, Drukarka laserowa – szt. 1

 

Zajęcia w formie Kół Informatycznych dla uczniów z klas 7 i 8. Kontynuacja programu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Zajęcia prowadzi Karolina Zioło.

Jedna myśl w temacie “Dotacje z Funduszy Unijnych”

 1. :bashful: :bashful: :bashful: :bashful: :bashful: hahah

Możliwość komentowania została wyłączona.

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast