Świetlica

kARTA ZGŁOSZENIOWA semestr II

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013-2014

Świetlica szkolna pracuje codziennie w godz. 7.00 – 16.00

Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2013/2014:

Anna Granatyr-Spychała

Jadwiga Mazurczyk

Elżbieta Sobiech

 Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat zajęć w świetlicy szkolnej,

kliknij w zdjęcie.

Fotor0429182931

 

 1. Dbamy o czystość i porządek w świetlicy, a po skończonych zajęciach lub zabawie sprzątamy po sobie.
 2. Szanujemy sprzęt będący wyposażeniem świetlicy i dbam o nie jak o swoje.
 3. Nie krzyczę, ale zawsze mówię półgłosem.
 4. Dbamy o czystość osobistą i estetyczny wygląd.
 5. Szanujemy cudzą własność i nie przywłaszczamy jej sobie.
 6. Opiekujemy się i pomagamy młodszym koleżankom i kolegom.
 7. Nie obmawiamy innych, nie przezywamy ich i dotrzymujemy danego słowa.
 8. Chętnie korzystam z pomocy oferowanej przez nauczyciela, a lekcje odrabiam starannie.
 9. Znamy i stosujemy elementarne zasady grzeczności, tj. proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry i do widzenia.
 10.  Słucham uważnie, gdy ktoś do mnie mówi.
 11.  Stosuję się do poleceń nauczyciela oraz innych pracowników szkoły.
 12.  Potrafimy zgodnie bawić się i pracować w grupie.
 13.  Ponosimy odpowiedzialność za własne postępowanie, umiemy pogodzić    się z przegraną.
 14.  Dbamy o piękno języka polskiego, nie używamy brzydkich wyrazów.
 15.  Aktywnie uczestniczymy w zajęciach organizowanych w świetlicy, zależnie od swoich zainteresowań i uzdolnień.
 16.  Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych i zabaw na powietrzu.
 17.  Za zgodą nauczyciela możemy wyjść ze świetlicy do biblioteki szkolnej, sklepiku szkolnego, stołówki szkolnej.
 18.  Nie wolno nam bez pisemnej zgody rodziców, którą wcześniej pokazujemy  wychowawcy, wychodzić poza teren szkoły.
 19.  W przypadku złego zachowania się ucznia na zajęciach nauczyciel powiadamia o tym wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrekcję szkoły.
 20.  Za dobre zachowanie i aktywny udział w zajęciach świetlicowych mamy prawo do pochwał ustnych oraz pisemnych skierowanych do rodziców, wychowawców klasowych i dyrekcji szkoły.
 21.  Nauczyciel  – wychowawca życzliwie i sprawiedliwie traktuje wszystkich wychowanków oraz udziela im pomocy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i trudnych.
 22.  Uczniowie mają prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań w obecności nauczyciela – wychowawcy w sposób kulturalny, nie raniący niczyich uczuć.

 1. Mówimy do siebie po imieniu (nie przezywamy się, nie używamy pseudonimów).
 2. Sami decydujemy o tym czy weźmiemy udział w zabawie.
 3. Jeżeli nie bierzemy udziału w zabawie, zachowujemy się grzecznie nie przeszkadzając w zabawie innym.
 4. Okazujemy sobie szacunek, słuchając się nawzajem.
 5. Nie oceniamy siebie i innych, nie krytykujemy, nie wyśmiewamy słów i zachowań innych uczestników zabawy.
 6. Wykonujemy ściśle polecenia prowadzącego daną zabawę.
 7. Podczas zabaw nie krzyczymy, dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
 8. Osoby nie przestrzegające wyżej wymienionych zasad zostaną wykluczone z zabawy
Jedna myśl w temacie “Świetlica”

Możliwość komentowania została wyłączona.

Szkoła z klasą!

Font Resize
Kontrast