WYCIECZKA DO WYGIEŁZOWA

22 maja 2024 r. uczniowie klas drugich pojechali na wycieczkę do Wygiełzowa, gdzie odwiedzili Nadwiślański Park Etnograficzny. Uczestniczyli w warsztatach „Na szkle malowane” oraz ” Nie święci garnki lepią”. Podczas pierwszych warsztatów zapoznali się z techniką malowania na szkle i wykonali piękne obrazki. Podczas drugich zajęć  zapoznali się z technikami ręcznego formowania naczyń z gliny i ich zdobienia. Przede wszystkim spróbowali jednak swoich sił w lepieniu i toczeniu na kole garncarskim. Ciekawym przeżyciem było zwiedzanie skansenu z przewodnikiem, podczas którego zobaczyli m. in. chałupę należącą do biednych chłopów, chałupę sołtysa, kościół, jak też dworek należący do zamożnej szlacheckiej rodziny.

DYŻUR WAKACYJNY

Dyżur wakacyjny w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pszczyna

Ze względu na organizację pracy przedszkola oraz prawo nauczycieli i innych pracowników do przysługującego urlopu wypoczynkowego ilość miejsc w przedszkolach w okresie wakacji jest ograniczona. Decyzję o ilości miejsc w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego oraz o przyjęciu dziecka do danej placówki, podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola. Zgodnie z art. 31 Konwencji Praw Dziecka, rodzice/opiekunowie prawni powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pszczynie znajduje się HARMONOGRAM przerw wakacyjnych w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Termin zapisywania na dyżury wakacyjne:

27 maja – 31 maja 2024 r. zapisy w przedszkolu macierzystym mającym dyżur, (wszystkie chętne dzieci zostaną przyjęte na dyżur); decyduje data wpływu karty do placówki.

3 – 10 czerwca 2024 r. zapisy na miejsca wolne w przedszkolu innym niż macierzyste (gdy macierzyste przedszkole jest zamknięte); decyduje data wpływu karty do placówki.

Terminy do zadeklarowania we wnioskuOkres
I TURNUS
1.1 lipca – 5 lipca
2.8 lipca – 12 lipca
3.15 lipca – 19 lipca
4.22 lipca – 26 lipca
5

II TURNUS
29 lipca- 31 lipca

1.1 sierpnia – 2 sierpnia
2.5 sierpnia – 9 sierpnia
3.12 sierpnia – 16 sierpnia
4.19 sierpnia – 23 sierpnia
5.29 sierpnia- 31 sierpnia

UWAGA:

zapisu na dyżur wakacyjny można dokonać jedynie na cały tygodniowy turnus. Brak jest możliwości wyboru dni w ramach turnusu.

Po 10 czerwca br. zapisanie dziecka na dyżur wakacyjny może nastąpić jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.

Prosimy o stosowanie się do powyższych terminów i zapisywanie dzieci zgodnie z potrzebami.

Przyjęcie na dyżur wakacyjny:

  1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają wypełnioną i kompletną kartę zgłoszenia na dyżur w przedszkolu/szkole, do którego/której dziecko ma uczęszczać. Rodzice zainteresowani korzystaniem przez dziecko z dyżuru przez dwa miesiące wakacyjne wypełniają i składają dwie karty zgłoszenia – w placówce macierzystej na dyżurujący miesiąc oraz w innej  wybranej  placówce, gdy macierzysta placówka jest zamknięta.
  2. Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny dostępna jest w sekretariacie przedszkola/szkoły oraz na stronach internetowych placówek.
  3. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur zostaje podana rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka niezwłocznie.
  4. W przypadku rezygnacji z dyżuru w wybranej placówce należy ten fakt zgłosić pilnie dyrektorowi przedszkola/szkoły, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem dyżuru.
  5. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – rodzic/opiekun prawny dziecka ponoszą/ponosi koszty związane z pobytem i wyżywieniem dziecka na dyżurze wakacyjnym oraz zobowiązani są do terminowego ich uiszczenia, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w przedszkolu, do którego dziecko zostało zgłoszone.

Informacja o przyjęciu i wolnych miejscach

10 czerwca 2024 r. na stronach internetowych podana zostanie informacja o wolnych miejscach w poszczególnych placówkach. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżury do wybranych przedszkoli będą mogli je zgłaszać do innej dyżurującej placówki, która będzie dysponować wolnymi miejscami.