Dekanalny Konkurs plastyczny

Plakat-A4_Marsz-dla-zycia-2016

Dekanalny Konkurs plastyczny

  „Polska rodziną                     silna”

 

Organizator Konkursu:

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Parafia Wszystkich Świętych w Pszczynie

Doradca metodyczny nauki religii Dorota Szklanny

Cel Konkursu

promowanie wartości rodziny w życiu każdego człowieka

kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny

promocja zdrowego stylu życia w rodzinie

Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i  wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

Uczestnicy Konkursu:

Dzieci przedszkolne od 5-6 lat

Uczniowie klas I – III

Uczniowie klas IV – VII

Uczniowie Gimnazjum klas II – III ( może być grupowo, maksymalnie 2 osoby )

Zasady Konkursu :

Uczestnicy wykonują indywidualnie, ( grupowo tylko dla gimnazjum ) pracę plastyczną umocowaną  na drążku  przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych. Mogą to być  prace papierowe                  o dowolnych formach przestrzennych, ale wykonane tak, by zostały umieszczone na drążku. Wszystkie prace powinny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora oraz wychowawcy przedszkolnego lub nauczyciela religii,  nazwę przedszkola i adres przedszkola.   Imię i nazwisko ucznia oraz nauczyciela, klasa adres szkoły  nr telefonu, e-mail – do kontaktu.

 Etap szkolny

Do 27 kwietnia 2018 r.  katecheci lub nauczyciele spośród wykonanych przez dzieci prac, wybiorą komisyjnie 3 najlepsze prace. Przedszkola – trzy prace, klasy I – III – trzy prace, klasy IV – VI – trzy prace, Gimnazjum II- III – trzy prace,  które wezmą udział w etapie rejonowym tego konkursu i zostaną wysłane do organizatora.

Etap Rejonowy

Komisja powołana przez organizatorów  spośród nadesłanych prac ,wybierze trzy najlepsze prace oraz przyzna wyróżnienia w czterech  kategoriach:

przedszkole

klasy I-III,

klasy IV – VII

Gimnazjum klasy II – III

Ocena prac

Komisja konkursowa oceni prace wg następujących kryteriów:

– estetyka wykonanych prac,

– oryginalność, pomysłowość,

– zgodność pracy z tematem,

– samodzielność w wykonaniu pracy,

– walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

Nagrody  

Organizator konkursu przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Pikniku Rodzinnego na Rynku w Pszczynie, 3 maja, a informacje zostaną przesłane na adres szkoły bądź przedszkola.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w konkursie. Udział w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu nie podlegają zwrotowi i przechodzą z prawami autorskimi do organizatora i mogą być dowolnie wykorzystane.

Prace prosimy przynosić do Kancelarii Parafii Podwyższeni Krzyża w godzinach urzędowania: Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  od 8.30 – 9.30, 16.00 – 17.30, środa, sobota, niedziela nieczynne